top of page

INTERNE REGELS

DOEL VAN HET REGLEMENT

 

1 - Toelatingseisen

Om toegang te krijgen tot de camping, zelfs voor een eenvoudig bezoek, om zich te vestigen en te verblijven op de camping "Camping des Bains", moet u toestemming hebben gekregen van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. De beheerder is verplicht te zorgen voor het goede onderhoud en de orde van de camping en voor de naleving van dit huishoudelijk reglement. Het verblijf op de camping “Camping des Bains” impliceert de aanvaarding van deze regels en de verbintenis om ze na te leven. Elke overtreding kan leiden tot uitzetting van de auteur. Bij ernstig wangedrag kan de beheerder een beroep doen op de politie of rijkswacht.

2 – Politieformaliteiten

Iedereen die minstens één nacht op camping “Camping des Bains” wenst te verblijven, moet eerst zijn identiteitspapieren voorleggen aan de beheerder of zijn afgevaardigde en de formaliteiten vervullen die door de politie worden vereist. Bij gebreke daarvan kan een identiteitsbewijs of een paspoort in bewaring worden gegeven. Niet-begeleide minderjarigen mogen niet op de camping “Camping des Bains” verblijven.

3 – Opstelling

De staanplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik met uitsluiting van alle industriële, commerciële, ambachtelijke of, in het algemeen, professionele activiteiten. Het aantal personen dat op een perceel woont mag niet groter zijn dan het aantal bedden in de stacaravan of chalet.

4 – Receptie

Open van 9u tot 13u en van 16u tot 20u Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, informatie over de mogelijkheden om te tanken, de toeristische rijkdom van de omgeving en diverse adressen die van pas kunnen komen. Klachten worden alleen in behandeling genomen als ze ondertekend, gedateerd, zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op relatief recente feiten.

5 - Lawaai en stilte

- Gebruikers van de camping "Camping des Bains" worden dringend verzocht om lawaai en discussies te vermijden die hun buren zouden kunnen storen. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast.

- Het sluiten van deuren en koffers moet zo discreet mogelijk gebeuren.

- Honden en andere dieren mogen nooit losgelaten worden. Ze mogen niet op de camping worden achtergelaten, zelfs niet opgesloten, in afwezigheid van hun meesters die wettelijk verantwoordelijk voor hen zijn. Ze mogen in geen geval overlast veroorzaken voor de buurt. Eigenaren van gezelschapsdieren moeten hun uitwerpselen oprapen en in een vuilnisbak deponeren

-Jonge minderjarigen staan onder toezicht van hun ouders of andere volwassenen die de voogdij over hen hebben.

-De stilte moet volledig zijn tussen 23.00 uur en 7.00 uur.

6 – Bezoekers

Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers op de camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen. Auto's van bezoekers zijn verboden op de camping. De toegang tot de camping is verboden voor straatverkopers, ronselaars, wandelaars, picknickers, enz.

7 – Verkeer en parkeren van voertuigen

Op de camping moeten voertuigen rijden met een maximumsnelheid van 10 km/u. Per standplaats is slechts één voertuig toegestaan, de overige voertuigen dienen op de buitenparkeerplaats geparkeerd te worden. Tussen middernacht en 07.00 uur is het verkeer op de camping verboden.

8 – Bewaring en uiterlijk van de installaties

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, hygiëne en uitstraling van de camping kan schaden. Het is verboden vervuild water op de grond, aan de voet van bomen of plantages te werpen. Elke staanplaatshuurder moet zijn afvalwater lozen in de daarvoor voorziene voorzieningen. Huishoudelijk afval, afval van welke aard dan ook, papieren moeten in de vuilnisbakken worden gedeponeerd. INTERNE REGELS 2 De camping is uitgerust met douches, wastafels, waslijnen en afwas, het wordt daarom aanbevolen om deze stations niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn. Ouders worden verzocht hun kinderen te begeleiden naar de toiletten. Het drogen van linnen wordt getolereerd. Het gebruik van waslijn of touw gespannen tussen de bomen is verboden. De plantages en bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd, elke aantasting zal worden bestraft en de auteurs ervan moeten financieel verantwoordelijk worden gehouden. Het is verboden zonder toestemming bomen te kappen of te snoeien, spijkers in bomen te slaan. Er mogen geen ontwikkelingen op de staanplaatsen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

9 – Brandveiligheid

Houtskoolbarbecues zijn toegestaan op het terrein, tenzij beperkt door prefectuurbesluit of besluit van de beheerder. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. In geval van brand direct de directie verwittigen. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt. Bij de receptie vindt u een EHBO-doos en een defibrillator. Diefstal De directie heeft alleen een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De directie kan niet worden beschouwd als bewaker van de stacaravans en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of beschadiging ervan. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en moet de aanwezigheid van verdachte personen melden aan de beheerder.

 

10 - Spellen

In de buurt van de voorzieningen mag geen gewelddadig of storend spel worden georganiseerd. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan van hun ouders of een verantwoordelijke volwassene. Het waterpark is gereserveerd voor bewoners die er mogen verblijven, en onder hun eigen verantwoordelijkheid of die van degenen die hen vergezellen. De beheerder kan de toegang tot deze ruimte verbieden aan eenieder wiens gedrag niet in overeenstemming is met de veiligheidsregels.

11 - Weergeven

Dit huishoudelijk reglement hangt bij de ingang van de camping. Het wordt op verzoek aan elke bewoner verstrekt.

12 - Zwembad

• Buiten de openingsuren is het ten strengste verboden de badzone te betreden. Elke overtreding van de regels zal onmiddellijk worden bestraft. • Toegang tot het zwemparadijs is voorbehouden aan de bewoners van de camping. • Aangezien het zwembad niet onder toezicht staat, blijven ouders of andere volwassenen die kinderen vergezellen burgerlijk verantwoordelijk voor hen. • Het is verboden om op schoenen het zwembad te betreden. In een voorziene ruimte kunt u uw schoenen bij de ingang achterlaten. • Baby's moeten waterdichte luiers dragen. • Huisdieren zijn ten strengste verboden binnen de zwembadoverdekking. •

13 – Beeldrechten

Tijdens uw verblijf op onze camping wordt u waarschijnlijk gefotografeerd of gefilmd voor het ontwerp en de productie van onze reclamefolders of voor onze presentatie van de camping op het welkomstdrankje dat elke week in juni, juli en augustus wordt georganiseerd. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dit bij aankomst schriftelijk te melden bij de receptie.

14 – E-mail en berichten

Ze worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde box buiten de receptie.

15 – Schending van het reglement van orde

De beheerder is verantwoordelijk voor de orde en het goede onderhoud van de camping en de diverse sport- of andere voorzieningen. In het geval dat een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort, de bepalingen van dit reglement niet respecteert of schade veroorzaakt van welke aard dan ook, kan de beheerder of zijn afgevaardigde hem opdragen de overlast te staken. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de zaakvoerder of zijn afgevaardigde om hieraan te voldoen, kan deze laatste het contract beëindigen. Bij een strafbaar feit kan de beheerder of zijn afgevaardigde de politie inschakelen.

Ancre 1
Ancre 2
bottom of page